Predmet: Zamolba za prijem na razgovor s ciljem trajnog rješavanje robovskog položaja
dentalnih tehničara i racionalizacije sredstava za dentalna pomagala

Poštovani!
Privatizacijom PZZ dentalni tehničari su JEDINA struka izbačena iz zdravstvenog sustava, iako su
naše usluge ugovoreni i nezaobilazni dio zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Bačeni na
slobodno tržište bez ugovora s HZZO bili smo prisiljeni uzeti u zakup neopremljene laboratorije.
Plaćeni smo preko ordinacija doktora dent. med. bez mogućnosti sudjelovanja u određivanju cijene
vlastitog rada, bez zagarantiranog posla i primanja, bez Kolektivnog ugovora, nametnutih
dampinških cijena, bez plaćenih doprinosa, pokradenih prava iz mirovinskog sustava i burze rada, bez
prava na plaćeno bolovanje prvih 42 dana; bez prava na vlastitu komoru, sindikat, bez prava na
neposluh i otpor pri mnogobrojnim malverzacijama i potkradanjima zdravstvenog sustava i
pacijenata.

Da bi opstali ulažemo ogromna sredstva za opremanje laboratorija, radimo u opasnim uvjetima s
toksičnim, kancerogenim i zapaljivim materijalima.

Doktori privatizacijom dobivaju opremljene ordinacije, ugovore s HZZO, pacijente i mjesečno 40
000-60 000 kn.

Do 01.04. 2013.g tim s 2500 kartona je primao cca 40 000 kn/mj. i morao odraditi 1/3 – 1 /2 iznosa
protetike.

Od 01.04.2013.g i uvođenjem DTP-a timovi se smanjuju za 500-1000 kartona, ali iznosi za ordinacije
ostaju isti, tj. tim od 1425-1900 kartona dobiva 40 000 kn. Od toga za 25 000 kn.mj.( hladni pogon
18 000kn + glavarina 7000kn. ) doktor ne mora ništa odraditi, niti staviti ključ u bravu, NITI
ODRADITI JEDNU JEDINU PROTEZU. Odrađuje se samo ostatak od 15 000 kn. kroz DTP u koji spadaju
preventiva, kurativa i 1/3 protetike. Protetika je tako smanjena na trećinu od trećine s tim da su
cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključeni u cijenu doktorskog DTP-a.
što znači da je doktorima 2X uračunat naš rad u njihov radni dio. HZZO još dodatno plaća doktoru 1X
naš iznos proteze nakon ispostavljenog rada. Dakle doktori dobiju 3X našu cijenu proteze ili 3/4 (
75%) ukupne cijene pomagala( u zemljama EU taj omjer je 50-55% dentalni tehničar, 45- 50%
doktor).

Primjer:
Totalna proteza = 2.743,40 kn.
dentalni tehničar = 22 faze rada, 12 utrošenih materijala+ oprema + pribor= 708,43kn.

doktor dent.med = 5 faza rada, 2 utrošena materijala+0 oprema+0 pribor= 2.034,97kn.
Metalna proteza = 5.649, 60 kn.
dentalni tehničar = 33faze rada, 24 utrošena materijala + skupa oprema + skupi probor = 1.459,85kn.
doktor dent.med.= 5 faza rada, 2 utrošena materijala+0 oprema+0 pribor = 4.189,75kn.

Dentalno pomagalo je isključivo individualni protetski nadomjestak koje je 4/5 rad (+ materijal +
oprema ) dentalnog tehničara koji dobije samo 1/4 tj.25% cijene pomagala ( ostale 3/4 odlaze
doktorima uz plaće i glavarine). Tehničar (neugovoren) od te 1/4 mora platiti mirovinsko,
zdravstveno, dopunsko, kupovati materijal ( skup, sav uvozni i na njega plaćati PDV koji ne može
naplatiti kroz svoj proizvod), plaćati najam prostora, struju, komunalnu i vodnu naknadu, grijanje,
knjigovodstvo, telefon, Internet, poštu i distribuciju, porez na tvrtku, spomeničku rentu, kupovati,
zanavljati i servisirati skupu opremu, plaćati održavanje protupožarnog sustava, zbrinjavanje opasnog
otpada, komorsku članarinu i bodove i na kraju ako šta ostane sebi isplatiti plaću.

Iako smo novim Zakonom o ZZ ( NN 100/18) 01.01.2019.g vraćeni u zdravstveni sustav i djelatnost
PZZ, naš položaj je i dalje ostao isti i dalje nepromijenjen, robovski, kaotičan, neuređen i neriješen.
Zbog ovakve sramotne i nakaradne dentalne zdravstvene politike gdje ugovorni doktori od 40 000
kn/mj odrađuju samo cca 5000-7000 kn, pacijentima su drastično smanjena prava iz protetike,
preventive i kurative. To je Hrvatsku po kvaliteti oralnog zdravlja nacije dovelo na samo dno ljestvice
među zemljama članicama EU ( samo je Bugarska gora). Hrvatska je po broju doktora dentalne
medicine na broj stanovnika daleko iznad prosjeka EU. U Hrvatskoj 1 doktor dolazi na cca 800
stanovnika, a u zemljama EU 1 doktor na 1500 stanovnika. Imamo doktora dent.med. za dvije
Hrvatske, a rezultate oralnog zdravlja poražavajuće. Pacijentima se protetska pomagala uskraćuju,
zagarantirana naplaćuju, postaju nedostupna i na njih se negdje čeka dulje nego na MR. Imamo
ortodonata za 2,5 Hrvatske, a većini djece ( pogotovo siromašne) su ortodontski aparati nedostupni.
Kreator ovakve nakaradne i pogubne dentalne politike je HKDM – Hrvatska komora dentalne
medicine. HKDM je stvorila monopol nad dentalnim tehničarima, diskriminirala tehničare, unijela
kaos devastirajući struku i djelatnike. Strukovni razred dentalnih tehničara pri HKDM služi kao
paravan za sve zakulisne i opasne radnje koje se desetljećima odvijaju u korist doktora, a protivno
interesima dentalnih tehničara, pacijenata i zdravstvenog sustava.

HKDM, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA i HZZO su dentalne tehničare pretvorili u ROBLJE, sluge,
potrošnu robu bez radnih, ljudskih i moralnih prava.

Tražite modele većeg izdvajanja za zdravstvo, a stvorili ste i održavate sustav u kojem se za dentalnu
zdravstvenu zaštitu izdvajaju milijarde za nerad, gdje ugovorni doktori dent.med. za plaću ne
moraju staviti niti ključ u bravu ordinacije, napraviti niti jednu jedinu protezu i za par mjeseci
odrade radove i DTP za cijelu godinu (gdje to još ima?). Naravno u međuvremenu zarađuju
milijarde kuna u sivoj zoni. Da li to mogu i što na to kažu bolnički liječnici, kirurzi, anesteziolozi, a
pogotovo liječnici na COVID odjelima i ambulantama, epidemiolozi, imunolozi koji u ovo
pandemijsko vrijeme rade nadljudskim naporima na rubu snaga u preteškim i iscrpljujućim
uvjetima, ali uz istu plaću kao i doktori dentalne medicine.
HKDM u vrijeme ove pandemijske ugroze, uz sve opisano traži dodatno od HZZO-a da ugovornim
ordinacijama osigura pokriće troškove za nabavku zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava,
zanemarujući i prikrivajući činjenicu da se u tim ordinacijama i dalje u sivoj zoni za privatne i
neprikazane radove bruse zubi uz raspršivanje aerosola ne mareći za širenje zaraze.

Gospodo, zaustavite ovakvo sumanuto razbacivanje proračunskih sredstava, nakaradnu politiku koju
provodi HKDM, zaustavite ropstvo dentalnih tehničara i zaštitite pacijente od daljnje pljačke i uskrate
njihovih zagarantiranih prava.

Tražimo uvođenje dentalnih tehničara u Mrežu javne zdravstvene službe PZZ, pravilno vrednovanje
našeg rada i pravilnu preraspodjelu cijene pomagala proporcionalno udjelu rada, materijala i
ulaganja.

Tražimo direktno ugovaranje s HZZO, sudjelovanje u kreiranju cijene našeg rada ( jer su to do sada
radili samo i isključivo doktori), direktnu isplatu radova na naše račune, a ne kao do sada preko
ordinacije doktora.

Tražimo izdvajanje iz HKDM i osnivanje vlastite Komore dentalnih tehničara. Gospodine Ministre,
Vašim odgovorom od 12.svibnja 2020.g da Komora dentalnih tehničara nije predviđena Zakonom o
ZZ i da se isto ne može riješiti bez prethodne promjene navedenog Zakona ( UDR TH je na radnoj
grupi za izradu novog ZOZZ tražila izdvajanje i uvođenje dragovoljnog članstva) izvolite mijenjati
postojeći Zakon koji dozvoljava HKDM monopol nad našom strukom i koji nas obveznim članstvom
drži u ropstvu više od dva desetljeća. Loši zakoni se moraju mijenjati. Mijenjajte Zakon ( kako je
promijenjen kad smo izbacivani iz sustava) i zaustavite segregaciju.

Vratite povrat poreza na privatne radove i tako suzbijajte sivu ekonomiju i utaju poreza. Riječ je o
milijardama kn.

Standardizacijom materijala, strogom kontrolom radnih naloga i pruženih usluga, uvođenjem
sankcija i direktnog broja dostupnog za pritužbe, zaštitite pacijente ( i zdravstveni proračun) od
daljnje pljačke njihovih prava.

Vrijeme je ( već odavno) da se ukidaju loše, pogubne i pljačkaške politike, a uvode domaćinsko
ponašanje i racionalizacija proračunskih sredstava.

Nudimo konkretna rješenja za moguću uštedu nekoliko stotina milijuna kn. na protetici.
Nadamo se prijemu na razgovor.

S poštovanjem!
Predsjednica UDT RH
Živana Radić

Preuzmite privitak