DOKTORI DENTALNE MEDICINE SU TAKOĐER JEDINI DOKTORI U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU RH KOJI PRISVAJAJU RAD I CIJENU RADA I MATERIJALA SURADNIKA.

(HZZO-“Za odrađeni rad i utrošeni materijal dentalni tehničar ispostavlja račun doktoru dent.med. ugovornom partneru HZZO-a, koji ga uz račun za svoj dio protetskog rada ispostavlja HZZO-u. Nakon što HZZO plati ukupnu uslugu po ispostavljenom računu, doktor dent.med. je u obvezi odmah, a najkasnije u roku od 5 dana dentalnom teh. platiti troškove za izrađeno dentalno-protetsko  pomagalo“).

Preuzmite privitak